​استقراریابی

​خدمات استقراریابی ما به تازه واردین شامل ارایه اطلاعات ، آموزش مهارتها و ارجاع به منابع موجود محلی میباشد.

Learn More

​کاریابی

​خدمات کاریابی ما به تازه واردین شامل برنامه های گوناگونی میباشد جهت راهیابی مهاجرین به یک مسیر موفقیت آمیز شغلی در کانادا.

Learn More

​آموزش زبان انگلیسی

​مرکز آموزش زبان نورت شور انواع مختلف برنامه های آموزش زبان انگلیسی را ارایه میدهد ، ازجمله برنامه آموزش رایگان دولتی و کلاسهای آموزش زبان با شهریه پایین .

Learn More

​مشاورین امور تحصیلی مدارس

​این بخش با ارایه خدمات و اطلاعات در زمینه سیستم آموزشی و مدارس، ورود و جذب دانش آموزان مهاجر و والدین آنها به مدارس نورت ونکوور و وست ونکوور را تسهیل میکند.

Learn More

​ارتباطات محلی

​در این بخش برنامه های گروهی ویژه تازه واردین در سطح نورت شور برگزار میشود. هدف از این فعالیتهای گروهی آشنا شدن با مراکز و رخدادهای محلی ، تمرین زبان انگلیسی و یافتن دوستان جدید میباشد.

Learn More
The North Shore Multicultural Society remains committed to supporting clients during this uncertain time of COVID-19. Please click here for information on how to access our services.Read Now
+ +