​استقراریابی

​خدمات استقراریابی ما به تازه واردین شامل ارایه اطلاعات ، آموزش مهارتها و ارجاع به منابع موجود محلی میباشد.

Learn More

​کاریابی

​خدمات کاریابی ما به تازه واردین شامل برنامه های گوناگونی میباشد جهت راهیابی مهاجرین به یک مسیر موفقیت آمیز شغلی در کانادا.

Learn More

​آموزش زبان انگلیسی

​مرکز آموزش زبان نورت شور انواع مختلف برنامه های آموزش زبان انگلیسی را ارایه میدهد ، ازجمله برنامه آموزش رایگان دولتی و کلاسهای آموزش زبان با شهریه پایین .

Learn More

​مشاورین امور تحصیلی مدارس

​این بخش با ارایه خدمات و اطلاعات در زمینه سیستم آموزشی و مدارس، ورود و جذب دانش آموزان مهاجر و والدین آنها به مدارس نورت ونکوور و وست ونکوور را تسهیل میکند.

Learn More

​ارتباطات محلی

​در این بخش برنامه های گروهی ویژه تازه واردین در سطح نورت شور برگزار میشود. هدف از این فعالیتهای گروهی آشنا شدن با مراکز و رخدادهای محلی ، تمرین زبان انگلیسی و یافتن دوستان جدید میباشد.

Learn More
We stand with our community that has been so deeply impacted by the tragic events that took place at Lynn Valley Village and North Vancouver District Public Library on Saturday, March 27. Our thoughts and prayers are with everyone in our community. Please click here for our full statement and resources.Read Now
+ +